Wonen, leren en ontwikkelen in een gezinsvervangende omgeving.

De reden om te om de keus te maken voor wonen in een gezinshuis is voor iedere jongere en/of ouders anders.
Of het nu gaat om een tijdelijke woonplek omdat het thuis tijdelijk niet meer lukt, of om langdurig wonen?
Wat de reden ook is, het gaat ons er om dat wij onze medebewoners een prettige, veilige woonplek kunnen bieden, welke aansluit bij de individuele zorgvraag.

Gezinsgerichte jeugdhulp

Gezinsgerichte jeugdhulp is een vorm van jeugdzorg met verblijf in een gezins vervangende omgeving. Wij bieden gezinsgerichte jeugdhulp aan jongeren die door een instabiele thuissituatie vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling.
Soms is de thuis situatie zo scheefgegroeid dat het voor zowel de jongere als ouders, beter is dat deze tijdelijk in een andere woonomgeving verblijft.
Op deze manier ontstaat er rust, bij zowel de jongere als het gezinssysteem. Onder de supervisie van onze gedragskundige wordt er gekeken naar datgene wat zowel de jongere en de overige gezinsleden nodig hebben om in de toekomst in de thuissituatie weer samen verder te kunnen.

Hierbij valt o.a. te denken aan: het behandelen van gedrags- en emotionele problemen van de jongere, traumaverwerking of het versterken van de opvoedingsvaardigheden vaardigheden bij ouders.

Gezinsgerichte jeugdhulp

 • Voor jongeren van 14 tot 16 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand.
 • Hulpverleningstraject, gericht op terug keer naar huis.
 • Gezinsgerichte aanpak.
 • Samenwerking met verschillende disciplines.
 • Nazorg in de vorm van ambulante gezinsbegeleiding mogelijk.

Kamertraining

Ook kamertraining is een vorm van gezinsgerichte jeugdhulp. Kamertraining is een zelfstandigheidstraining voor jongeren die door omstandigheden niet meer terug naar huis kunnen. Vanuit de gezinsvervangende omgeving van het gezinshuis bieden wij deze jongeren een huiselijke, gestructureerde en stimulerende leeromgeving.
Samen gaan we onderzoeken en oefenen met vaardigheden die nodig zijn om later zo zelfstandig mogelijk te gaan wonen.
Hierbij gaat het niet alleen om het trainen van praktische vaardigheden maar kijken we ook wat een jongere sociaal emotioneel aan kan.
Want juist het ontwikkelen van de sociaal emotionele redzaamheid maakt de kans op zo zelfstandig mogelijk wonen, succesvoller.

De doorstroom vanuit het gezinshuis naar een meer zelfstandige woonvorm is vaak een te grote stap. Om deze stap te verkleinen en de doorstroom succesvoller te laten verlopen, hebben wij de binnen de muren van ons gezinshuis een zogenaamde “tussenstap woning” ontwikkeld.
De tussenstap woning is een studio met kitchenette, welke afsluitbaar is van de rest van het gezinshuis. Op deze manier ontstaat er vanuit de veilige, familiaire context van het gezinshuis een nieuwe oefensituatie, zonder dat de 24 uurs begeleidings-aanwezigheid direct vervalt.

Kenmerken Kamertraining

 • Voor jongeren vanaf 16 jaar met, sociaal – emotionele problemen, ontwikkelingsachterstand en/of licht verstandelijke beperking.
 • Trainingsgericht wonen in een huiselijke omgeving.
 • Gericht op vergroten van praktische – en sociaal emotionele vaardigheden.
 • Jongere is regisseur van zijn eigen trainingstraject.
 • Levensloop gerichte ondersteuning bij het wonen.

Beschermd wonen

Beschermd wonen, is een vorm van woonzorg met 24 uurs begeleidingsaanwezigheid voor (jong) volwassenen die grote problemen ervaren op meerdere levensgebieden en in hun zelfregie.
Hierdoor zijn deze langdurig afhankelijk van intensieve zorg en begeleiding. Het zwaartepunt van de zorg en begeleiding richt zich met name op het stabiliseren en daar waar mogelijk toe werken naar ontwikkeling.

Deze kwetsbare doelgroep kan binnen de muren van het gezinshuis met zijn duidelijke structuur en kleinschaligheid, wonen in een inpandige studio.
De inpandige studio’s zijn ruim van opzet en bestaan uit: een slaap- en zit gedeelte, eigen badkamer met toilet. Daarnaast heeft ieder ook de beschikking over een eigen keukentje, welke zich in de gezamenlijke woon-leefruimte bevindt.

Kenmerken Beschermd wonen

 • Voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar met, sociaal – emotionele problemen, aangeboren hersenletsel, ontwikkelingsachterstand en/of licht verstandelijke beperking.
 • Langdurige ondersteuning op alle levensgebieden, gericht op stabiliseren.
 • 24 uurs woonzorg met een WLZ indicatie GGZ of VG.
 • Groepsgericht wonen in familiaire context.
 • Wonen met permanent toezicht of begeleiding in de nabijheid.

Beschut wonen

Beschut wonen is zelfstandig wonen met 24/7 begeleidingsbeschikbaarheid in combinatie met vaste geplande contact momenten. De vaste geplande contact momenten zijn afhankelijk van datgene wat nodig is, en zijn zowel qua duur als frequentie voor ieder verschillend.

Beschut wonen is geschikt voor Jong volwassenen met enig verlies van zelfregie en een beperkte zelfredzaamheid. De kern van de zorg en ondersteuning is gericht op het (blijven) mee doen in de maatschappij, het stabiliseren en daar waar het mogelijk is, het verder ontwikkelen van vaardigheden.
Bij beschut wonen huurt de zorgvrager een appartement van het gezinshuis en is deze zelf verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten die het zelfstandig wonen met zich mee brengt.

Kenmerken Beschut wonen

 • Voor (jong)volwassenen vanaf 21 jaar met, sociaal – emotionele problemen, aangeboren hersenletsel, ontwikkelingsachterstand en/of licht verstandelijke beperking.
 • Wonen met geplande begeleidingsmomenten en 24/7 bereikbaarheid.
 • Woonzorg met WLZ indicatie GGZ of VG.
 • Zorgvrager is zelf verantwoordelijk voor alle woonkosten inclusief levensonderhoud.
 • 2 Beschutte woonplekken.

“Om welke woonvorm het ook gaat, het belangrijkste is… dat deze bijdraagt aan dagelijks geluk.”