Wonen, leren en ontwikkelen in een gezinsvervangende omgeving.

De reden om te om de keus te maken voor wonen in een gezinshuis is voor iedere jongere en/of ouders anders.
Of het nu gaat om een tijdelijke woonplek omdat het thuis tijdelijk niet meer lukt, of om langdurig wonen?
Wat de reden ook is, het gaat ons er om dat wij onze medebewoners een prettige, veilige en perspectief biedende woonplek kunnen bieden, welke aansluit bij de individuele mogelijkheden.

Gezinsgerichte jeugdhulp

Gezinsgerichte jeugdhulp is een vorm van jeugdzorg met verblijf in een gezins vervangende omgeving. Wij bieden gezinsgerichte jeugdhulp aan jongeren die door een instabiele thuissituatie vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling.

Soms is de thuis situatie zo scheefgegroeid dat het voor zowel de jongere als ouders, beter is dat deze tijdelijk in een andere woonomgeving verblijft.
Op deze manier ontstaat er rust, bij zowel de jongere als het gezinssysteem. Onder de supervisie van onze gedragskundige wordt er gekeken naar datgene wat zowel de jongere en de overige gezinsleden nodig hebben om in de toekomst in de thuissituatie weer samen verder te kunnen.
Hierbij valt o.a. te denken aan: het behandelen van gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen van de jongere, traumaverwerking of het versterken van  opvoedings- en/of communicatieve vaardigheden bij ouders.

Kenmerken, gezinsgerichte jeugdhulp

 • Voor jongeren van 16 tot 18 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, gedragsproblematiek en een overbelast gezinssysteem.
 • Hulpverleningstraject, gericht op terugkeer naar huis.
 • Gezinsgerichte aanpak.
 • Samenwerking met verschillende disciplines.
 • Nazorg in de vorm van ambulante gezinsbegeleiding mogelijk.

Zelfredzaamheidstraining

Onze zelfredzaamheidstraining is er voor jongeren/jongvolwassenen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen (blijven) wonen maar ook nog niet zelfstandig kunnen wonen. Vanuit de gezinsvervangende omgeving van het gezinshuis bieden wij deze jongeren een huiselijke, gestructureerde en stimulerende leeromgeving.
Samen gaan we onderzoeken en oefenen met vaardigheden die nodig zijn om later zo zelfstandig mogelijk te gaan wonen.
Hierbij gaat het niet alleen om het trainen van praktische vaardigheden maar kijken we ook wat een jongere sociaal-emotioneel aan kan.
Want juist het ontwikkelen van de sociaal emotionele redzaamheid maakt de kans op zo zelfstandig mogelijk wonen, succesvoller.

De doorstroom vanuit het gezinshuis naar een meer zelfstandige woonvorm is vaak een te grote stap. Om deze stap te verkleinen en de doorstroom succesvoller te laten verlopen, hebben wij de binnen de muren van ons gezinshuis een zogenaamde “tussenstap woning” ontwikkeld.

De tussenstap woning is een studio met kitchenette, welke afsluitbaar is van de rest van het gezinshuis. Op deze manier ontstaat er vanuit de veilige, familiaire context van het gezinshuis een nieuwe oefensituatie, zonder dat de 24 uurs begeleidings-aanwezigheid direct vervalt.

Kenmerken Zelfredzaamheidstraining

 • Voor jongeren van 16 tot 21 jaar, met een ontwikkelingsachterstand, beperkte adaptieve vaardigheden, gedragsproblematiek en/of verstandelijke beperking.
 • Trainingsgericht wonen in een huiselijke omgeving in een eigen inpandige studio.
 • Gericht op vergroten van praktische – en sociaal emotionele vaardigheden.
 • Jongere is regisseur van zijn eigen trainingstraject.
 • Diverse doorstroom mogelijkheden vanuit het gezinshuis.

Beschermd wonen

Beschermd wonen, is een vorm van woonzorg met 24 uurs begeleidingsaanwezigheid voor jongvolwassenen die grote problemen ervaren op meerdere levensgebieden en in hun zelfregie.
Hierdoor zijn deze langdurig afhankelijk van intensieve zorg, begeleiding en/of gedragsregulering. Het zwaartepunt van de zorg en begeleiding richt zich met name op het stabiliseren en daar waar mogelijk toe werken naar ontwikkeling.

Deze kwetsbare doelgroep kan binnen de muren van het gezinshuis met zijn duidelijke structuur en kleinschaligheid, wonen in een inpandige studio.
De inpandige studio’s zijn ruim van opzet en bestaan uit: een slaap- en zit gedeelte, eigen badkamer met toilet. Daarnaast heeft ieder ook de beschikking over een eigen keukentje, welke zich in de gezamenlijke woon-leefruimte bevindt.

Kenmerken Beschermd wonen

 • Voor jongvolwassenen met grote regie problemen, verstandelijke beperking en/of psychische stoornis, gedragsproblematiek en beperkingen in het adaptief functioneren.
 • Wonen met intensieve zorg, begeleiding en /of gedragsregulering en 24/7 nabijheid.
 • Langdurige woonzorg gericht op stabiliseren.
 • Kleinschalig wonen in een eigen inpandige studio, in familiare context.
 • 24 uurs woonzorg met WLZ indicatie VG,GGZ of WMO maatwerkovereenkomst.

Beschut wonen/ Beschermd thuis

Beschut wonen is zelfstandig wonen met 24/7 begeleidingsbeschikbaarheid in combinatie met vaste geplande contact momenten. De vaste geplande contact momenten zijn afhankelijk van datgene wat nodig is, en zijn zowel qua duur als frequentie voor ieder verschillend.

Beschut wonen is geschikt voor Jong volwassenen met enig verlies van zelfregie en een beperkte zelfredzaamheid. De kern van de zorg en ondersteuning is gericht op het (blijven) mee doen in de maatschappij, stabiliseren en daar waar het mogelijk is, het verder ontwikkelen van vaardigheden.
Bij beschut wonen huurt de zorgvrager een appartement van het gezinshuis en is deze zelf verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten die het zelfstandig wonen met zich mee brengt.

Kenmerken Beschut wonen

 • Voor jongvolwassenen met enige regie problemen, verstandelijke beperking en/of psychische stoornis en beperkingen in het adaptief functioneren.
 • Wonen met 24/7 begeleidingings-bereikbaarheid en geplande begeleidingsmomenten.
 • Wonen met WLZ indicatie VG/GGZ Modulair Pakket Thuis.

 • Zorgvrager heeft zelf een woning of huurt een appartement van het gezinshuis.
 • Gezinshuis fungeert als sociale ontmoetingsplek.

“Om welke woonvorm het ook gaat, het belangrijkste is… dat deze bijdraagt aan dagelijks geluk.”